Alternatif Bank Mobil
Alternatif Bank A.Ş.

Ücretsiz İNDİR - App Store'da Play Store'da Huawei Store'da
İndir

Sürdürülebilirlik

Alternatif Bank Sürdürülebilir Bankacılık

Sürdürülebilirlik Komitemizle toplum için değer yaratmaya odaklanıyoruz.

Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı koordine eden komitemiz ile bankamız için çevresel, sosyal, yönetimsel alanlarda sürdürülebilir yaklaşım ve stratejiler geliştirmeye önem veriyoruz. Bu kapsamda, Çevresel ve Sosyal Yönetim, Nitelikli Eğitim, Etik Bankacılık, Sürdürülebilir Ürün ve Hizmetler ile Çeşitlilik ve Kapsayıcılık alanlarını öncelik olarak belirleyerek çalışma gruplarımızı oluşturduk ve hızla çalışmalara başladık. Sürdürülebilirlik Komitemizin altındaki beş çalışma grubumuzun yürüttüğü çalışmaların yanı sıra Bankamızda yürütülen sorumluluk projeleriyle de Alternatif Bank olarak daha yaşanabilir bir dünya hedefini destekliyoruz. 

Ozan Kırmızı

Alternatif Bank, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

Alternatif Bank Sürdürülebilirlik Yolculuğu

Alternatif Bank’ın sürdürülebilirlik yolculuğu, 2019 yılı sonunda Sürdürülebilirlik Komitesi’nin kurulması kararı ile başlamıştır. İcra kurulu ve ilgili bölüm yöneticilerinden oluşan üyeleri, öncelik alanları ve yapısı netleştirilen ve 2020 yılında kurulan komiteyle, Banka içerisinde sürdürülebilirlik alanında münferit olarak yürütülen çabaların bir hedef ve eşgüdüm dâhilinde yürütülmesi ve raporlanması amaçlanmıştır.  Buna karşın sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları, Banka’nın köklü kurum kültüründe ve iş döngüsünde uzun yıllardan beri hayat bulmuştur. Alternatif Bank’ın kurumsal yönetim alanındaki başarılı uygulamaları, toplumsal etki üreten kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve çevreye saygının ifadesi olan atık yönetimi alanındaki çalışmaları bu durumun açık bir teyididir. 

Sürdürülebilirlik Komitesiyle sürdürülebilirlik çalışmalarının daha planlı gerçekleştirilebilmesi, Banka’nın orta-uzun vadeli sürdürülebilirlik çalışmalarının netleştirilerek faaliyetlerine entegre edilmesi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na daha net katkı sağlayacak şekilde bir yapının oluşturulması için ilgili çalışmalar koordine edilmektedir. 2021 yılında ise bu çalışmaların Yönetim Kurulu seviyesinde takip edilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla, sürdürülebilirlik çalışmaları, Yönetim Kurulu Ücretlendirme ve Kurumsal Yönetim Komitesi gündemine dahil edilmiştir. Bankanın sürdürülebilirlik konusundaki mevcut durumu ve kısa-orta vadeli aksiyon planları, hem icra kurulu seviyesinde Sürdürülebilirlik Komitesi’nde hem de Yönetim Kurulu Ücretlendirme ve Kurumsal Yönetim Komitesi’nde değerlendirilerek onaylanmıştır. 

Sürdürülebilirlik Komitesi’nce, Banka’da bu çerçevede yürütülen ve kapsamının genişletilmesi arzu edilen konular belirlenerek, Komite’nin öncelik alanları olarak tanımlanmıştır. Bu alanlar;

  • Çevresel ve Sosyal Yönetim
  • Nitelikli Eğitim
  • Etik Bankacılık
  • Sürdürülebilir Ürün ve Hizmetler
  • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

olacak şekilde beş çalışma grubu altında toplanarak sürdürülebilirlik faaliyetlerine devam edilmektedir .

İcra seviyesinde oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitesi ve oluşturulan beş çalışma grubu altında devam eden sürdürülebilirlik faaliyetlerinin operasyonel takibi ve koordinasyonu 2021 yılından itibaren Marka, İletişim ve Sürdürülebilirlik Bölümü tarafından üstlenilmiştir. İlgili bölüm, Banka’nın sürdürülebilirlik çalışmalarına önderlik ederken hem çalışma gruplarının işlevselliğinden sorumlu olmakta hem de Sürdürülebilirlik Komitesi’nin sekretaryasını yapmaktadır. Ayrıca, Banka’nın orta ve uzun vadeli Sürdürülebilirlik Stratejisi’nin şekillendirilmesi ve faaliyetlere entegre edilerek Banka’nın küresel amaçlara katkısının artırılması konusunda koordinasyon ve süreç yönetimini de Marka, İletişim ve Sürdürülebilirlik Bölümü yürütmektedir. 

Alternatif Bank, 2022 yılında sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını daha verimli ve stratejik seviyede yönetmek amacıyla, bu alanda Türkiye’nin önde gelen danışmanlık şirketlerinden biri olan Escarus (TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş.) ile çalışmaya başlamıştır.

Escarus ile Bankanın Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi ve Sürdürülebilirlik Stratejisini geliştirmek için ilgili tüm paydaşların katılımıyla geniş kapsamlı bir proje başlatılmıştır.

  • Boşluk Analizi
  • Strateji ve Yönetim Yapısının Gözden Geçirilmesi
  • Sistem Dokümantasyonu
  • Eğitim İçeriklerinin Hazırlanması

gibi alt adımlardan oluşan bu projenin 2023’te sonuçlanmasıyla birlikte Alternatif Bank, Çevresel Sosyal Yönetişim açısından hem organizasyonun öz etkisini hem de sağladığı finansman sonucu gerçekleşen faaliyetlerin etkisini daha net takip etmek ve raporlamak için gerekli altyapıyı hayata geçirmeyi hedeflemektedir.  

Sürdürülebilirlik Komitesi Alt Çalışma Grupları

Alternatif Bank Sürdürülebilirlik Komitesi Alt Çalışma Grupları’nın üyeleri, öncelik alanlarına göre ilgili ekiplerdeki her seviye çalışanlardan oluşmaktadır. Üyeler, mevcut görev, faaliyet ve projelerinin yanı sıra, üyesi oldukları çalışma gruplarının inisiyatiflerine aktif olarak katılmakta, fikir üretmekte ve projelerin hayata geçirilmesine öncü olmakla birlikte yürütülen çalışmaların bağlı oldukları ekiplerin iş yapış şekillerine entegre edilmesi ve Banka’daki sürdürülebilirlik farkındalığının artırılmasına katkıda bulunmaktadırlar.


Sürdürülebilirlik Komitesi Alt Çalışma Gruplarının Faaliyetleri

Alternatif Bank Sürdürülebilirlik Komitesi Alt Çalışma Grupları’nın hayata geçirdiği ve devam eden proje ve aksiyonları aşağıda özetlenmektedir.

Çevresel ve Sosyal Yönetim Çalışma Grubu

    Çalışma grubunun ana hedefi, öncelikle çevre konusunda kurum içi ve kurum dışı farkındalık yaratmak, karbon ayak izini azaltmak ve iş birlikleri ile Alternatif Bank’ın çevre konusundaki sosyal etkisini artırmaktır.

Banka içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Alternatif Bank şubeleri yeni konsept çerçevesinde yenilenmiş ve çevreye daha duyarlı hale getirilmiştir. Alternatif Bank’ın 2018 yılında taşındığı, Vadi İstanbul’daki Genel Müdürlük binası ise, LEED Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından Gold sertifika ile derecelendirilerek ‘Sürdürülebilir Yeşil Bina’ ilan edilmiştir. Banka’nın geçmişten gelen çevre hassasiyetinin ve kurum kültürünün bir yansıması olarak, atıklar TEMA Vakfı’na bağışlanmaktadır. Ayrıca Banka’nın araç filosu hibrit araçlarla değiştirilmiştir. İnsan Kaynakları tarafından kalıcı hale getirilen esnek çalışma uygulaması AlterFex ile Genel Müdürlük çalışanlarının haftanın 3 günü ofise gelmelerine imkân tanınmış, bu sayede Genel Müdürlük binasının iklimlendirme, elektrik ve su kullanımı açılarından çevresel etkisi azaltılmıştır.   

Alternatif Bank kredilendirme süreçlerine, 2019 yılından itibaren çevresel ve sosyal değerlendirme adımını da dahil ederek, çevreye ve topluma olan dolaylı olumsuz etkisini de sınırlandırmayı ve paydaşlarını doğru yönlendirmeyi misyonuna eklemiştir. Banka küresel açıdan en üst düzey standartlardan biri olan IFC’nin (International Finance Corporation) çevresel ve sosyal değerlendirme matrisini kullanmaktadır.


Nitelikli Eğitim Çalışma Grubu

    Çalışma grubunun ana hedefi, Banka çalışanlarının kişisel ve profesyonel gelişimlerini desteklemekle birlikte, ‘Danışman Bankacılık’ yaklaşımının bir yansıması olarak müşterilerine finansal olduğu kadar bilgi birikimi ile de destek olmaktır. Bu kapsamda çalışan gelişimini desteklemek amacıyla İnsan Kaynakları Bölümü tarafından Uluslararası Stevie Ödül programı tarafından Altın Ödüle layık görülen lider gelişim programı, yüksek öğrenim destek programı Gradus, dijital yetkinlikleri geliştirmek için oluşturulan Digital Club gibi uygulamalar hayata geçirilmiştir. Bununla birlikte müşterilerin desteklenmesi için 2020 yılında lanse edilen Dış Ticaret Danışman Hattı’nın ardından 2021 yılında da Sigorta Danışma Hattı devreye alınmıştır. Ek olarak engelsiz bankacılık alanında farkındalığı artıracak eğitimler bankanın Youtube kanalından tüm toplumun erişimine açık şekilde sunulmuştur. Türk işaret dilinde karşılığı olmayan bankacılık terimlerini, sesli betimleme, işaret dili ve sadeleştirilmiş metin desteğiyle görme ve işitme engelli bireyler ile finansal okuryazarlığı düşük insanlar için kısa videolar halinde anlattığı video serisi “Erişilebilir Bankacılık Terimler Sözlüğü”nü hayata geçirmiştir. Sözlük projesiyle şu ana kadar yaklaşık 30 bankacılık teriminin işaret diline çevirerek paylaşan Banka proje kapsamında, IFC (International Finance Corporation)’ın alt kuruluşu olan EFSE (European Fund for Southeast Europe) ile iş birliği başlatmıştır. EFSE’nin maddi desteği ile işaret diline çevrilen bankacılık terimlerinin 100’e çıkarılması hedeflenmektedir. 

Diğer yandan Sürdürülebilirlik ve AB Yeşil Mutabakat konularında reel sektörün bilgi ve farkındalığını artırmak amacıyla Dünya Gazetesi ve Bölge Kalkınma Ajansları iş birliğinde “Bölgesel Kalkınma Webinarları” düzenlenmiştir. 


Etik Bankacılık Çalışma Grubu

    Çalışma grubunun hedefi, sektörde örnek kurum olarak daha etkili, hesap verebilir ve şeffaf davranıp topluma katkı sağlayarak, etki alanındaki kurumları geliştirmektir. Alternatif Bank, bu hedefe ulaşmak için öncelikle ‘Etik İlkeleri’ni gözden geçirerek, daha geniş ve kapsamlı hale getirmiştir. Takiben Banka’daki kurumsal yönetim uygulamaları, komiteler, genel kurul süreçleri, faaliyet raporu, web sitesi gibi kamuya açık mecralar ve paylaşılan bilgiler, yeni etik ilkeler ışığında gözden geçirilerek gerekli yerlerde iyileştirmeler yapılmıştır. 

Etik Bankacılık Çalışma Grubu’nun en öncelikli konuları arasında yer alan Banka’nın kurumsal yönetim derecelendirme notunun alınması için de çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında Kurumsal Yönetim açısından Banka’nın mevcut durumunu değerlendirmek amacıyla, SPK lisansına sahip SAHA Rating tarafından bir derecelendirme çalışması yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda Banka’nın derecelendirme notu 10 üzerinden 9,28 olarak belirlenmiştir. Alternatif Bank’ın elde ettiği skor, SPK’nın “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne büyük ölçüde uyum sağladığını ve bu alandaki politika ve önlemleri uygulamaya soktuğunu tescil etmekte; ayrıca iç kontrol mekanizmalarını etkin bir şekilde oluşturduğunu ve bunları işlediğini, tüm kurumsal yönetim risklerinin tespit edildiğini ve aktif bir şekilde yönetildiğini ortaya koymaktadır. Banka’nın derecelendirme notu, pay ve menfaat sahiplerinin haklarının adil şekilde gözetildiğini; kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerinin en üst düzeyde gerçekleştiğini de teyit etmektedir.  


Sürdürülebilir Ürün ve Hizmetler Çalışma Grubu

    Çalışma grubu, Alternatif Bank’ın iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik kapsamında değerlendirilebilecek fırsatları yakalama, riskleri yönetme ve iklim değişikliği ile mücadeleye ilişkin değişen mevzuat ve regülasyonlara uyum konusunda çalışmalar yürütmektedir. 

Çalışma grubunun ana hedefi Banka’nın çevresel ve sosyal yönetim alanında paydaşlarına katkı sağlayacak bankacılık ürün ve hizmetlerinin mevzuata uygun şekilde geliştirilmesidir. Banka’nın IFC’den aldığı kadın girişimcilere özel fona yönelik hazırladığı ‘Yöneten Kadına Güç Katan Paketi’yle, kadınların ekonomik kaynaklara erişimine kolaylık sağlanmıştır. Yine bu kapsamda 2021 yılında, Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada ile iş birliğine gidilmiş ve bu platform üzerinde faaliyet gösteren girişimci kadınlara özel bankacılık paketi hizmete sunulmuştur. Banka, ilerleyen dönemdeki gelişmeleri takip ederek bu alanda daha aktif rol almayı planlamaktadır. 


Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma Grubu

Alternatif Bank’ın katkıda bulunduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın ortak odağında, eşitlik ve herkesin eşit haklara sahip olması hedefinin yer aldığı görülmektedir. Özellikle Fırsat Eşitliği ve Engelsiz Bankacılık çalışma gruplarının çalışmalarının temelinde kapsayıcı bir yaklaşım ve dışarda bırakılan grupların katılımcı ve temsil edici karar verme mekanizmalarında yer alabilmesi için çalışmalar yürütülmesi ana fikri benimsenmektedir.

Alternatif Bank Sürdürülebilirlik Komitesi bu tespitten yola çıkarak, 2020 yılında kurulan ‘Fırsat Eşitliği’ ve ‘Engelsiz Bankacılık’ çalışma gruplarını 2021 yılından itibaren ‘Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma Grubu’ altında birleştirilmesine karar vermiştir.

Çalışma grubunun ana hedefleri arasında, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların ekonomik kaynaklara erişiminin artırılması, kadınların liderlik ve karar alma süreçlerine tam katılım sağlanmasına destek olunması yer almaktadır. Çalışma grubu ayrıca, engelli bireylerin başta bankacılık hizmetleri olmak üzere, toplumda karşılaştıkları erişilebilirlik ve davranışsal sorunları ortadan kaldırmak üzere, Alternatif Bank’ı örnek bir kurum olarak konumlandırmayı hedeflemektedir.

‘Engelsiz Bankacılık’ çalışmaları Alternatif Bank’ta 2019 yılından bu yana artan bir yoğunlukla sürdürülmektedir. Banka, Engelsiz Bankacılığın örnek kurumu olma taahhüdünün bir parçası olarak işin uzmanlarından oluşan bir danışma kurulu ve banka içi proje ekibi kurmuş, takiben proje planı yapılarak adımları kısa, orta ve uzun vadeli olarak belirlemiştir. Banka içi farkındalık eğitimleri ve engellilere yönelik ürün geliştirme çalışmalarının yanı sıra, Alternatif Bank’ın fiziksel ve dijital mevcut durum analizleri yapıldıktan sonra, optimum erişilebilirlik standartları belirlenmiş, hem Genel Müdürlük hem de şubelerde eş zamanlı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Alternatif Bank şubeleri %90’ının üzerinde bir oranda optimum standartlara erişirken, Genel Müdürlük binasındaki asansörlerin işitme engelli bireylerin kullanımına da uygun hale getirilmesi ile tüm standartlara uyum sağlanmıştır. Diğer taraftan, Müşteri İletişim Merkezi ve Alternatif Bank Dijital Kanallarında da gerekli iyileştirilmeler yapılmıştır.

2021 yılı itibarıyla BlindLook sosyal girişiminin görme engelsiz marka ağı olan Eye Brand’e dahil olunarak dijital hizmetlerin görme engelliler için erişilebilirliği iyileştirilmiştir. BlindLook’un geliştirdiği sesli simülasyon teknolojisi (Audio Simulation) aracılığıyla, görme engelli müşterilere dijital platformları daha rahat kullanabilmesi için sesli yönlendirme hizmeti sunulmuştur. Görüntülü görüşme ile uzaktan müşteri edinimi sürecinde işaret dili bilen personel ile hizmet verilmeye başlanmıştır. Ayrıca 2020 yılında ilki gerçekleştirilen Engelsiz Bankacılık Hackathonu, 2021 ve 2022 yıllarında web ortamında ve ideathon formatında Türkiye’deki tüm üniversite öğrencilerine açık şekilde gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmalara ek olarak, 2022 yılında Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Alternatif Bank’ın girişimi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) önerisiyle, Engelsiz Bankacılık konusunda düzenlenen çalıştayda, Banka aktif rol üstlenilmiştir. Diğer yandan TBB’nin engelli bireyler için gerçekleştirdiği istihdam projesine de Banka ön ayak olmuştur. Bankacılık Mesleki Eğitim Programı’ndan sertifika alan engelli bireylerin istihdamı için Alternatif Bank bünyesinde kariyer fırsatı sunulmuştur. 

Banka 2023 yılında, 3D baskı teknolojilerini kullanarak ihtiyaç sahibi çocuklar için uygun maliyetli protez (parmak-el-kol) üreten Robotel ile bir iş birliği gerçekleştirmiştir. Söz konusu iş birliği kapsamında Banka, 50’nin üzerinde ihtiyaç sahibi için Robotel yapımını üstlenmiştir. 

Son olarak yukarıda belirtilen ‘Engelsiz Bankacılık’ alanındaki tüm çalışmalarının sosyal etkisinin ölçümlenmesi amacıyla Banka, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) ile “Sosyal Etki Ölçümü ve Yönetimi Sistemi: Engelsiz Bankacılık Örneği” araştırmasını başlatmıştır.


Alternatif Bank Mobil Yenilendi!

Yenilenen Alternatif Bank Mobil’i App Store, Google Play Store ve Huawei App Gallery üzerinden cihazınıza indirebilirsiniz.

Alternatif Bank Mobil Yenilendi!
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.

qr code phone
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.

qr code phone