Alternatif Bank Mobil
Alternatif Bank A.Ş.

Ücretsiz İNDİR - App Store'da Play Store'da Huawei Store'da
İndir

Kurumsal Uyum

Kurumsal Uyum

Kurumsal Uyum

Bankacılık faaliyetlerinin yerine getirilmesinde, ilgili kanunlar ve bu kanunlar uyarınca yetkilendirilen kurumlarca yapılan düzenlemelere uyumun sağlanması esas teşkil etmektedir. Bu kapsamda, Alternatif Bank Yönetim Kurulu Denetim ve Mevzuata Uyum Komitesi’ne bağlı olarak görev yapan Mevzuat ve Uyum Bölümü, Mevzuat Birimi tarafından günlük olarak Resmi Gazete ve ilgili kurum sitelerinden mevzuat takibi yapılmakta ve güncel mevzuat değişiklikleri yorumlanarak Banka içinde ilgili birimlere/bölümlere duyurulmaktadır. Yapılan duyuruların aksiyon takibi düzenli olarak Yönetim Risk Komitesi’ne raporlanmaktadır.

Resmi kurumlardan (BDDK, TCMB, SPK, MASAK, Hazine ve Maliye Bakanlığı vb.) Banka’ya ulaşan yazıların takibi ve bu yazıların Banka içinde dağıtımı da Mevzuat ve Uyum Bölümü, Mevzuat Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Alternatif Bank’ın gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetler ile yeni ürün, proje, reklam ve tanıtım kampanyaları ile ilgili süreç ve dokümantasyon yasal mevzuata, Banka içi politika ve prosedürlere uygunluk çerçevesinde incelenmektedir.

Bunun yanı sıra, Mevzuat ve Uyum Bölümü, Mevzuat Birimi, sağlamış olduğu danışmanlık hizmetleri çerçevesinde Genel Müdürlük birimleri ve şubelerden alınan bankacılık mevzuatına ilişkin soruları yanıtlamaktadır.

Suç Gelirlerinin Aklanması Ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele

Alternatif Bank Mevzuat ve Uyum Bölümü, Uyum Birimi, Banka’nın 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun) ile 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulan suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uyumun sağlanmasından sorumludur. Bu kapsamda, Mevzuat ve Uyum Bölümü Müdürü, Banka Uyum Görevlisi olarak görev yapmaktadır. 

Alternatif Bank ilgili mevzuat çerçevesinde Banka Uyum Politikası’nı oluşturmuş olup, Uyum Birimi’nin kurulması, Uyum Görevlisi’nin atanması ve yazılı Banka politika ve prosedürlerinin oluşturulması süreçlerini tamamlamıştır. Suç gelirleri ve aklamayla mücadeleye yönelik izleme, kontrol, risk yönetimi, iç denetim ve eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Alternatif Bank, söz konusu faaliyetlerin yerine getirilmesinde, yasa ve yasa tarafından yetkilendirilen kurumlarca yapılan düzenlemelere uyum sağlamayı, müşteri, işlem ve sunulan hizmetlerin risk temelli bir yaklaşımla değerlendirilmesini, bu kapsamda maruz kalınabilecek risklerin azaltılmasına yönelik stratejilerin, Banka içi kontrol ve önlemlerin, işleyiş kurallarının ve sorumlulukların belirlenmesini, çalışanların bu konuda bilinçlendirilmesinin sağlanmasını, oluşturulan politika ve prosedürlerle Banka ve çalışanlarının maruz kalabileceği risklerin önlenmesini amaçlamaktadır. 

Alternatif Bank olarak, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadeleye yasa ve düzenlemelere uyumun ötesinde bir önem vermekte; bu mücadeleyi aynı zamanda bir sosyal sorumluluk olarak görmekte; Bankamızın ulusal ve uluslararası piyasalardaki itibarının, bu piyasalara uyum ve entegrasyonun vazgeçilmez bir unsuru olarak benimsemekteyiz. 

Bu çerçevede, oluşturulan Kurum Politikamıza ilişkin özet bilgiler aşağıda sunulmaktadır.


Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Yönelik Kurum Politikası

Bankamız Kurum Politikasının Amacı

 • Bankamızın, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklere uyumunu sağlamak,
 • Bankamız müşterilerinin, işlemlerinin ve hizmetlerinin risk temelli bir yaklaşımla değerlendirilerek, maruz kalabileceği riskin azaltılmasına yönelik stratejilerin belirlenmesi,
 • Banka içi kontrol ve önlemlerin, işleyiş kurallarının ve sorumlulukların belirlenmesi ile Banka çalışanlarının bu konularda bilinçlendirilmesidir.

Kurum Politikasının Rehberlik Ettiği Hususlar

 • Risk Yönetimi;

Bankamızca sunulan hizmetlerden, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı amacıyla yararlanılması ya da Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere tam olarak uyulmaması gibi nedenlerle Bankamızın ya da çalışanlarımızın maruz kalabileceği mali, itibari ve operasyonel risklerin tanımlanması, derecelendirilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve azaltılmasını sağlamak ve asgari düzeyde müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar için uygulanacak Banka içi tedbirleri belirlemektir.

 • İzleme ve Kontrol Faaliyetleri;

Banka’nın suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı kapsamındaki risklerden korunması ve faaliyetlerinin Kanun, yönetmelik ve tebliğlerle, kurum politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin sürekli olarak izlenmesi ve kontrol edilmesidir.

 • Şüpheli İşlem Bildirimi;

Şüpheli işlem bildirimlerinin nasıl yapılması gerektiğine, tespit edilen bildirimler ile ilgili izlenecek prosedür ve uygulamalar ile şüpheli işlem bildirimlerinin gizliliğine değinilmektedir.

 • Uyum Görevlisi;
Uyum Görevlisinin atanması, yetki ve sorumlulukları ile görevden ayrılması hususlarında bilgi verilmektedir.
 • İç Denetim;

Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi ile ilgili iç denetim değerlendirmelerinin önemi açıklanmaktadır.

 • Eğitim Politikası;
Alternatif Bank çalışanları için gerekli olan suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi ile ilgili eğitim programlarına ve yıl içerisinde uygulanacak eğitim faaliyetlerini açıklamaktadır.
 • Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü-Kayıtların Saklanması;
Bilgi ve belge verme yükümlülüğü ve kayıtların saklanmasına ilişkin genel bilgiler verilmektedir.
 • Kurum Prosedürleri;
Kurum Politikası kapsamında belirlenen tüm önlem ve işleyiş kurallarından kimlerin sorumlu olduğu, belirli risk limitlerine göre işlemlerin onaylanması, gerçekleştirilmesi, raporlanması ve izlenmesinden kimlerin veya hangi birimlerin sorumlu olacağı gibi detay hususlar prosedür, talimat, form ve liste adlarıyla Kurum Politikası’na bağlı olarak yayımlanan ve yayımlanacak alt düzenlemeler ile belirlenmektedir.

Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslar

 • Kimlik Tespiti

- Sürekli iş ilişkisinde tutar gözetmeksizin, 

- İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 20.000- TL ve üzerinde olduğunda, 

- Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin, 

- Elektronik transferlerde, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı tutarın toplamı 2.000- TL ve üzerinde olduğunda, 

- Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin yapılır.

Gerçek faydalanıcının belirlenmesi amacıyla hesap açılışı sırasında müşterilerle düzenlenen Bankacılık Hizmet Sözleşmelerinde, Alternatif Bank nezdinde açılan ve açılacak hesaplar ve bu hesapların üzerinden yapılan işlemlerin müşterinin kendi adına ve kendi hesabına yapıldığını; müşterinin açılan hesapta başkası hesabına hareket etmesi halinde 5549 sayılı Kanun ve ilgili alt mevzuatı kapsamında kimin hesabına işlem yaptığını ve ilgili kişinin kimlik bilgilerini Banka’ya derhal bildireceğine yönelik beyanı alınmaktadır.  

Bankamız bu kapsamda kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimselere sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla gerekli duyuruları müşterilerine hizmet verdiği tüm şubelerinde müşterilerin rahatça görebileceği şekilde ilan etmektedir. 

Müşteri kabulü sırasında kimlik ve adres tespitinin yanısıra, ibraz edilen belge ve bilgilerin kendi içinde tutarlılığı değerlendirilir, müşterinin bankayı tercih etme nedeni ve hesap açma amacı, müşterinin mesleği, gelir getiren ana faaliyet konusu hakkında bilgi alınır.

Kimlik tespitinin tam olarak yapılamaması, iş ilişkisinin amacı hakkında yeterli bilgi edinilememesi durumlarında iş ilişkisi tesis edilmez, talep edilen işlem gerçekleştirilmez. Bu kapsamda isimsiz veya hayali isimlere hesap açılamaz.

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre alınan ve Resmi Gazete’de yayımlanan malvarlığının dondurulması ve bu kararın kaldırılmasına ilişkin kararlar gecikmeksizin uygulanır. Ayrıca uluslararası finansal sistem ile birlikte ülkemiz bankalarınca da göz önünde bulundurulması gereken benzer diğer uluslararası listelerde (ABD, Avrupa Birliği, BM vbg.) yer alan yaptırım kapsamındaki kişi ve kuruluşlarla iş ilişkisine girilmemesi için gerekli tedbirler alınır.

Müşteri Kabul Kriterleri

Müşteri Olarak Kabul Edilmeyecek Gerçek ve Tüzel Kişiler:

 • Gerçek kimlik ve adresi belirlenemeyen kişiler,
 • Resmi kurumların suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda yayımladıkları kara listelerde adı geçen kişi ve kurumlar,
 • Tabela bankaları (Shell banks),
 • 7258 sayılı Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca verilmiş sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyununu düzenleme veya oynatma yetkisi bulunmaksızın veya mevzuatta öngörülen usûl ve esaslar dışında bu faaliyetleri yürüten kumar ve bahis şirketleri,
 • 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alınmış faaliyet izni bulunmaksızın Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen sistem işleticileri, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları ile yurtdışında yerleşik bu tip kuruluşların Türkiye temsilcilikleri, 
 • SPK ve/veya BDDK’dan alınmış faaliyeti izni bulunmaksızın Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen finansal kuruluşlar (aracı kurum, banka, leasing, faktoring, tüketici finansmanı, portföy yönetim, yatırım danışmanlığı şirketleri, yatırım fonları vbg) veya yurtdışında yerleşik bu tip kuruluşların Türkiye temsilcilikleri,
 • Gerçek bir ticari faaliyeti bulunmayan kuruluşlar ve ambargo kapsamındaki kişi ve kuruluşların ödemelerine aracılık eden şirket ve kuruluşlar.
1-)Müşteri olarak kabul edilmesi için ilave özen ve dikkat gösterilmesi gereken gerçek ve tüzel kişiler: 
Bazı müşteri tipleri için hesap açılışı öncesi “Detaylı Müşterini Tanı” prensiplerinin uygulanması ve/veya müşteri kabulü için bir üst düzey yönetici veya Uyum Birimi onayı gibi ek tedbirler uygulanması gerekebilmektedir. Bu kapsamda müşteri kabulünde ilave özen ve dikkat gösterilen ve yüksek riskli olarak kabul edilen müşteri grupları aşağıda yer almaktadır:
 • Muhabir Bankacılık,
 • Siyasi Nüfuz Sahibi (PEP – Politically Exposed Person) kişiler,
 • Vakıf ve Dernekler (Gönüllü Bağış ve Yardım Kurumları),
 • Yabancı uyruklu kişiler (gerçek ve tüzel) adına veya hissedarı yabancı uyruklu kişiler olan tüzel kişilikler adına talep edilen hesap açılışları,
 • Hamiline yazılı hisse senedi çıkarmış olan şirketler,
 • Off-shore bölgelerde yerleşik müşteriler,
 • Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları (BDDK’dan alınmış geçerli bir faaliyet izni olanlar),
 • Bitcoin ve benzeri kripto para birimlerinin alım satımına aracılık eden şirketler,
 • Vekaletname ile yapılan hesap açılışları,
 • Suç Gelirlerinin Aklanmasında Hassas Sektör ve İş Kollarında Faaliyet Gösteren Müşteriler (yetkili müesseseler (döviz büfeleri), kuyumcular, altın ve elmes gibi değerli taş ve maden ticareti yapanlar, gazinolar, talih oyunları salonlarının işletmecileri, lük araç satan galericiler, otopark işletmecileri, restoranlar, akaryakıt, piyango ve gazete bayileri, oyuncak ve kırtasiye ticareti yapanlar gibi nakit kullanımı yoğun olan işkollarında faaliyet gösterenler). 

2-)Ülke Riski (Riskli Coğrafik Alanlarda Yerleşik veya Bağlantılı Müşteriler ve İşlemler

Riskli coğrafik alanlar;

 • Suç gelirlerinin aklanması veya terörün finansmanıyla ilişkili politika ve uygulamaları dolayısıyla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde uluslararası düzeyde yaptırım uygulanan ülkeler,
 • FATF ile işbirliği yapmayan ülkeler ile FATF’ın izleme listelerinde yer alan ülkeler,
 • Avrupa Birliği veya Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırım uygulanan ve suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı konusunda yüksek risk taşıdığı belirtilen ülkeler, 
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca, aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda yeterli düzenlemelere sahip olmadığı, bu suçlarla mücadele konusunda işbirliği yapmadığı duyurulan ülkeler.
 • OECD, IMF ve benzeri uluslararası kuruluşlar tarafından yayımlanan vergi cennetleri, off-shore bölgeler ve off-shore finans merkezleri, 
 • Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda yeterli düzenlemelere sahip olmayan, hukuk düzeninin uygulanmadığı, yolsuzluk, kaçakçılık, suç işleme oranının yüksek, rüşvetin yaygın olduğu ülkeler ile mali saydamlık ve standartlar, kamusal saydamlık ve hesap verilebilirlik göstergeleri riskli olan ülkeler,

olarak belirlenmiştir.

3-)Hizmet Riski (Riskli Bankacılık Ürünleri)

 • Nakit işlemler,
 • Elektronik transferler,
 • Yabancı bankalar üzerine keşideli şahıs çeklerinin tahsile alınması,
 • İnternet ve ATM işlemleri,
 • Faaliyet konusu belirlenemeyen şirketlere yapılan uluslararası ödemeler,
 • Kimlik tespit ve bildirim limitleri altında olan ödemeler,
 • Kiralık kasa işlemleri.


Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.

qr code phone