Alternatif Bank Mobil
Alternatif Bank A.Ş.

Ücretsiz İNDİR - App Store'da Play Store'da Huawei Store'da
İndir

SPK Yasal Bilgiler

SPK Yasal Bilgiler

Yetki Belgeleri

Bankamızın Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca sahip olduğu faaliyet izinlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve alt mevzuatı uyarınca yenilenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’na yapılan başvuru sonucunda Bankamız faaliyet izinleri yenilenmiş ve bu husus Kurul’un 26.10.2015 tarihli ve 2015/38 sayılı Bülteni’nde ilan edilmiş, ayrıca, SPK’nın 27.10.2015 tarih ve 11633 sayılı yazısı ile Bankamıza tebliğ edilmiştir.

Faaliyet izinlerimizin yenilenmesi sebebiyle Bankamızın Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca sahip olduğu “10.01.1997 tarih ve BNK/ASA-BD.0044 sayılı Borsa Dışı Alım Satım Aracılığı” ve “05.05.2005 tarih ve BNK/TAASA-79 sayılı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık” yetki belgeleri iptal edilmiş ve bu hususa ilişkin keyfiyet 20.11.2015 tarih ve 8951 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve 24.11.2015 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilmiştir.

Bankamızın yetkili olduğu yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin tablo İnternet sitemiz Hakkımızda Bölümü altındaki SPK Yasal Bilgiler başlığı altında “Yetkili Olunan Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri” sekmesinde yer almaktadır.

Alınan izinler çerçevesinde Bankamıza SPK tarafından verilen 24.12.2015 tarih ve BNK-016 (44) sayılı yetki belgesine ulaşmak için tıklayın.

Uyarı Notu

Bu bilgilendirme Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe giren “III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ” (III-39.1 sayılı Tebliğ)’in 28/2/i maddesi uyarınca yapılmaktadır.

Bankamız İnternet Sitesi Hakkımızda Bölümü > SPK Yasal Bilgiler sekmesi altında verilen bilgiler genel nitelikte olup, müşterilerimizin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgiler bu sayfalarda bulunmayabilir.

Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler Bankamız tarafından, hazırlandığı tarih itibarıyla yürürlükte olan yasal mevzuat ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilip derlenerek genel nitelikli bilgiler vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu bilgiler, belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte ve bu yönde herhangi bir şekilde taahhüt veya garantimiz bulunmamaktadır. Bu itibarla bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ötürü Alternatifbank A.Ş. ve bağlı kuruluşları, görüş sahipleri, çalışanları, yöneticileri ve ortaklarının sorumlu tutulamayacağını beyan ederiz.

Kullanılan İşlem Platformunun ve Bilgisayar Ağının Özellikleri, Riskleri ve Güvenlik Tedbirleri ile Platformda Meydana Gelebilecek Risklere Karşı Kullanılabilecek Alternatif İletişim Yöntemleri

Bankamızda sadece yatırım fonlarının alış satış işlemleri internet şubemiz (internet bankacılığı) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Diğer sermaye piyasası araçları için Bankamızca elektronik ortamda hizmet verilmemektedir.

Elektronik ortam üzerinden verilen hizmetlerimizin kesintiye uğraması durumunda alternatif iletişim yöntemi, şubelerimizdeki müşteri temsilcilerimiz üzerinden alım-satım emirlerinin alınması şeklindedir.

Bankamız sistemleri güvenlik duvarı (firewall) koruması altındadır. İnternet üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde Alternatif Bank Güvenlik Politikaları'na uygun şifre algoritması kullanılarak iletişim şifrelenmektedir.

Kullanmış olduğumuz platformlarda herhangi bir sorunda en hızlı şekilde yedek sisteme geçiş yapılmaktadır. Acil Durum Merkezimiz altyapısında bulunan sunucular ile birincil veri merkezi arasında sürekli veri ve çok kısa zaman faz farkı (dakika seviyesinde) replikasyon yapısı bulunmaktadır.

Kullanılan Bilgisayar Ağı ve Şifreleme Sisteminin Olası Riskleri ve Güvenliği

Bankamız hassas ve kritik verilerin gizliliğini sağlamada kullanılan şifreleme teknikleri için güvenilirliği ve sağlamlığı ispatlanmış algoritmaları baz almaktadır. Algoritmalarda kullanılan şifreleme anahtarları, anahtarın geçerli olacağı ve kullanılabileceği zaman zarfında kırılamayacak şekilde öngörülen uzunlukta seçilmektedir.

İç ve dış ağlarımız her yıl bağımsız bir kuruluş tarafından gerçekleştirilen sızma testleri ile güvenlik açısından test edilmekte ve güncel tehditlere karşı gerekli tedbirler alınmaktadır.

İnternet şubemiz güvenlik altyapısında kullanılan uygulamalar aşağıdaki şekildedir:

SSL Sertifika Güvenliği: İnternet Şubemizde 256 bit SSL şifreleme yapısı kullanılmaktadır. SSL Sertifika Güvenliği tüm online işlemlerin şifrelenip güvenliğinin sağlanması işlevini de yerine getirmektedir.

Sanal Klavye Güvenliği: Sanal Klavye Güvenliği, online giriş bölümünün kullanımı esnasında kişisel bilgisayarların klavyesine yönelik “Key Logger” isimli çeşitli kötü amaçlı yazılımlara ait risklere karşı kullanılmaktadır.

Şifre Güvenliği: Müşterilerin işlem platformuna giriş yapabileceği uygulamalarda parola ve şifreler, elektronik ortamda uygulama tarafından üretilerek önceden teslim edilen ve bir ömrü olan şifre ile işlem anında kendisine gönderilen tek kullanımlık şifrelerden oluşmaktadır. Şifreler veri tabanımızda kriptolu olarak saklanmaktadır. Şifre değişiklikleri dahil tüm şifre tahsislerinde, müşteri şifresini yetkili personel dahil hiç kimse görememektedir.

IP ve Limit Kontrolleri: Müşterilerimizin sanal şubeye login oldukları IP’ler ve gerçekleştirilecek işlemlere ait limitler güvenlik ayarlarında tanımlanabilmektedir.

Elektronik Ortamda Müşteriler Tarafından Yapılabilecek İşlemler ile Müşteriye Elektronik Ortamda Yapılacak Bildirimlere İlişkin Esaslar

Bankamızda sadece yatırım fonlarının alış satış işlemleri internet şubemiz (internet bankacılığı) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Diğer sermaye piyasası araçları için Bankamızca elektronik ortamda hizmet verilmemektedir.

Müşterilerimize elektronik ortamda yapılacak bildirimlerde 01.08.2015 tarihli ve 29432 sayılı Resmi Gazete’de SPK tarafından yayımlanan “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (III-45.1)” başta olmak üzere ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri esas alınmaktadır. Bu çerçevede, müşterilerimizin talebi doğrultusunda hesap ekstreleri (aylık bildirimler) müşterilerimiz tarafından beyan edilen elektronik posta adreslerine gönderilebilmektedir.

Bunların dışında, Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formunun müşterilerimize iletilmesinde, işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerine ilişkin genel risk bildirim formuna ilave açıklamaların yapılmasında, açıklanan durumlarda değişiklik olması durumunda müşterilerimize gereken bildirimlerin yapılmasında, bu form, açıklama ve bildirimlerin ulaştığına dair müşterilerimizden beyan alınmasında, müşterilerimizin profesyonel veya genel müşteri olarak sınıflandırılması, bununla ilgili mevzuat hükümleri ve yer aldıkları sınıfı değiştirme hakları hakkında bilgi verilmesi ve uygunluk testinin düzenlenmesinde internet şubemiz kullanılabilmektedir.

Alınan Kişisel Verilerin Saklama ve Kullanım Koşulları

Bankamızca müşterilerimizden alınan kişisel veriler, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 73 üncü maddesi uyarınca “müşteri sırrı” kapsamında olup, ilgili kanun maddesinde belirtilen haller ve tanınan istisnalar dışında müşterilerimizin onayı/izni olmaksızın hiçbir kişi, kurum ve kuruluşla (ilgili yasal mevzuat hükümlerinin öngördüğü biçimde bu bilgilere erişme yetkisi olan yasal kurumlar ve yetkililer hariç olmak üzere) paylaşılmamakta ve gizli tutulmaktadır. Bankamız müşteri ve banka verilerinin gizliliğini sağlama kapsamında “Bilgi Güvenliği Politikası” ve alt prosedürlerini oluşturmuş olup, ilgili personelimize düzenli olarak konu hakkında farkındalığı artırıcı eğitimler verilmektedir.

Bankamız, destek hizmeti ve dışarıdan hizmet alımlarında ilgili kuruluşların müşteri bilgi ve belgelerine ulaşması gerekliliğinin doğması halinde söz konusu kuruluşların Bankamızın ve yasal mevzuatın öngördüğü gizlilik şartlarına uyumları konusunda gerekli tedbirleri almaktadır.

Bankamızda hesap açılışı sırasında yasal mevzuat ve müşterini tanı ilkesi çerçevesinde müşterilerimizden alınan bilgiler, çeşitli aşamalarda güvenlik sebebiyle doğrulama işlemlerinde kullanılmaktadır. Müşterilerimizin veri tabanına kaydedilen kişisel bilgilerine yetkili kullanıcılar haricinde erişime müsaade edilmemektedir. Tüm bilgiler yasal mevzuat hükümlerine uygun şekil ve sürelerde arşiv ve muhafaza edilmektedir.

Müşterilerimizin Bankamızla paylaştığı iletişim bilgileri Bankamızın mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, kutlama ve temenni, kampanya, duyuru, değişiklik, bilgilendirme, kullanım ve bakım hizmetleri ile sözleşmenin yenilenmesine ilişkin iletileri göndermek için kullanılabilmektedir. Söz konusu iletişim de ilgili yasal mevzuat çerçevesinde yapılmakta ve elektronik iletilerde müşterilerimize iletiyi redetme hakkı tanınmaktadır.

Müşteri Sınıflandırılması ve Uygunluk Testi

Bankamız, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe giren “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ” (Tebliğ) uyarınca yatırım hizmeti ile yan hizmetler (yatırım fonu, devlet tahvili, hazine bonosu, Eurobond, dövizli tahviller, özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları alım-satımı, türev işlemler ve bu ürünlere yönelik verilen yan hizmetler) sunduğu tüm müşterilerini ilgili Tebliğ’de belirtilen esaslar doğrultusunda“profesyonel” ya da “genel” müşteri olarak sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü kılınmıştır.

Profesyonel Müşteri: İlgili Tebliğ’de “profesyonel müşteri” kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteri olarak tanımlanmış ve bir müşterinin profesyonel müşteri olarak dikkate alınabilmesi için aşağıdaki kuruluşlardan biri olması ya da aşağıda sayılan nitelikleri haiz olması gerektiği belirtilmiştir.

a) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar,

b) Emekli ve yardım sandıkları, 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar,

c) Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar,

ç) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Sermaye Piyasası Kurulu’nca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar,

d) Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hasılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar,

e) Aşağıdaki esaslar dahilinde talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilecek müşteriler.

Müşterilere yer aldıkları sınıf ve ilgili mevzuat hükümleri ile yer aldıkları sınıfı değiştirme hakları

İlgili SPK Tebliği uyarınca Bankamız sınıflandırma yaparken müşterilerine ilgili SPK Tebliği uyarınca yer aldıkları sınıf ve ilgili mevzuat hükümleri ile yer aldıkları sınıfı değiştirme hakları hakkında bilgi vermek zorundadır.

Bu çerçevede, Bankamızca “genel” (gerçek ve tüzel müşterilerimiz için ayrı ayrı olmak üzere) ve “profesyonel” kategorisindeki müşterilerimize iletilmek üzere;

 • Gerçek Kişi Genel Müşteri Bilgilendirme Formu’na ulaşmak için tıklayın
 • Tüzel Kişi Genel Müşteri Bilgilendirme Formu’na ulaşmak için tıklayın.
 • Profesyonel Müşteri Sınıflandırma Bilgilendirme Formu’na ulaşmak için tıklayın.

Müşterilerimiz, tabi oldukları sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu Bankamıza bildirmekle, Bankamız ise müşterinin sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşterilerimiz sorumludur.

Uygunluk testi

Uygunluk testi, Bankamız tarafından pazarlanan ya da müşteri tarafından talep edilen ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla, müşterilerin söz konusu ürün veya hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadıklarının tespit edilmesidir. İlgili SPK Tebliği uyarınca Bankamız alım satıma aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilerine uygunluk testi yapmakla yükümlüdür.

Bu test ilgili mevzuat çerçevesinde müşterilerimizin yatırımlara ilişkin riske karşı tutum ve davranışlarını ölçmek, sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadıklarını anlayabilmek, böylece müşterilerimize daha uygun hizmet sunulmasını sağlamak için hazırlanmıştır.

Uygunluk testinde müşterinin yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri ile portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; yaşı ve mesleği, eğitim durumu, geçmişte gerçekleştirdiği sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerin türü, niteliği, hacmi, sıklığı gibi bilgiler yer almaktadır.

Müşterilerimiz ilgili mevzuat uyarınca Uygunluk Testi için Bankamıza bilgi vermek zorunda olmamakla birlikte, Uygunluk Testi için bilgi verilmez veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verilirse, hangi ürün ya da hizmetlerin müşterilerimize uygun olduğu tespit edilemeyecektir. Böyle bir durumda, Bankamız hangi ürün ya da hizmetlerin müşteriye uygun olduğunun tespit edilmesine imkan bulunmadığı hususunda müşterimizi yazılı olarak uyarmakla yükümlüdür.

Bu nedenle, müşterilerimizin Uygunluk Testi’ndeki sorulara yanıt vermesi, doğru, tam ve güncel bilgileri vermesi, müşterilerimize uygun sermaye piyasası ürün ve hizmetlerinin tespit edilebilmesi açısından son derece önemlidir.

Uygunluk Testi sonucunda herhangi bir ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olmadığı kanaatine ulaşılırsa, bu durum müşterimize “Uygunluk Testi Sonuç Bildirim Formu” ile bildirilecektir.

Bankamızın hangi ürün ya da hizmetlerin müşteriye uygun olduğunun tespit edilmesine imkan bulunmadığına veya bir ürün ya da hizmetin müşteriye uygun olmadığına ilişkin uyarıda bulunmuş olmasına rağmen, müşterinin söz konusu hizmet ya da ürünü almak istemesi durumunda Bankamız müşteriye söz konusu talep yönünde hizmet verip vermemek hususunda serbesttir.

- Uygunluk Testi'ne ait soruları görmek için tıklayın.

- Uygunluk Testi Sonuç Bildirim Formu’nun bir örneğini görmek için tıklayın.

- Müşteri Sınıflandırması ve Uygunluk Testi'ne ilişkin mevzuatın yer aldığı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”e ulaşmak için tıklayın.

Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri

Bu bilgilendirme Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe giren “III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ” (III-39.1 sayılı Tebliğ)’in 31/2 maddesinde yer alan “Yatırım kuruluşunun herhangi bir faaliyet veya hizmet sunmadan önce profesyonel müşterilerini, yararlanamayacakları mevzuat hükümleri hakkında yazılı olarak bilgilendirmesi şarttır.” ve aynı Tebliğ’in 28/2/h maddesinde yer alan “internet sitesinde asgari olarak profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine yer verilmesi zorunludur.” hükümleri gereği yapılmaktadır.

III-39.1 sayılı Tebliğ uyarınca Bankamızın yapacağı müşteri sınıflandırması sonucu “profesyonel müşteri” kategorisinde yer alan ve bu kategorisini değiştirme hakkını kullanmayan müşterilerimiz bazı mevzuat hükümlerinden yararlanamamaktadır. Profesyonel müşterilerimizin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir:

1.Profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir.

III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in “müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat” başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir.

2.Profesyonel müşterilere, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler işlemleri ve saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılması zorunlu değildir. Bu hususta profesyonel müşterilerle sözleşme yapılması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi gerekmektedir.

III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in “müşteri varlıklarına ilişkin bildirim” başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere SPK’nın belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.

III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ’in17 nci ve 19 uncu maddeleri uyarınca da müşteri hesabı bulunan yatırım kuruluşları, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler ve tezgahüstünde gerçekleştirilenler dahil olmak üzere türev araçlara ilişkin işlemlerle ilgili olarak hesap ekstresini aylık dönemler itibarıyla ilgili dönemi izleyen 7 iş günü içinde müşterilerin adreslerine göndermek zorunda olup, hesap ekstresi ve rapor gönderilmemesi hususunda münhasıran sözleşme imzalanan veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilen profesyonel müşterilere rapor ve/veya ekstre gönderilmeyebilmektedir.

3.Profesyonel müşterilere uygunluk testi yapılması zorunlu değildir.

III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “uygunluk testi” başlıklı 33'üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.

4. Bireysel portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyetleri için uygulanan Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması profesyonel müşteriler için yeterlidir. Öte yandan, Bankamızca bireysel portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyetleri yürütülemediğinden müşterilere yerindelik testi yapılmamaktadır.

5. Genel Risk Bildirim Formu dışında ilave risk bildirimleri profesyonel müşterinin talebi halinde açıklanır.

III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü” başlıklı 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır.Aynı maddenin yedinci fıkrasında iseprofesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Sermaye Piyasası Araçları, Borsa ve Piyasa Bilgileri

Bu bilgilendirme Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe giren “III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ” (III-39.1 sayılı Tebliğ)’in 28/2/ğ maddesinde yer alan “internet sitesinde asgari olarak ... Sermaye piyasası araçları, borsa ve piyasa bilgilerine ... yer verilmesi zorunludur.” hükümleri gereği yapılmaktadır. Sermaye Piyasası Araçları ve Piyasa Bilgileri için Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)’nin internet sitesinde “Yatırımcı Köşesi”nde verilen bilgilerin yol gösterici olduğu düşünülmektedir. TSPB internet sitesi Yatırımcı Köşesi’ne ulaşmak için buraya tıklayınız.

Yine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından sermaye piyasalarına yönelik bilgi ve farkındalık düzeyinin artırılması, toplumda sermaye piyasası kültürünün oluşturulması, yatırımcıların sermaye piyasası kurumları, sermaye piyasası araçları, yatırımcıları korumaya yönelik sistemler, riskler ve benzeri konularda bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulan http://www.yatirimyapiyorum.gov.tr/ internet sitesi ve Facebook sayfası http://www.facebook.com/YatirimYapiyorum bu konularda yararlı bilgiler sunmaktadır. Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören ürünler ve piyasalara ilişkin bilgilere, endeks ve diğer verilere ise Borsa İstanbul A.Ş.’nin internet sitesinden ulaşılabilmektedir. Borsa İstanbul internet sitesi ana sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Yetkili Olunan Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri

Bankamızın Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca sahip olduğu yetki belgelerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yenilenmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda, aşağıda yer alan yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunulmasına izin verilmiştir:

 • Emir İletimine Aracılık Faaliyeti
 • İşlem Aracılığı Faaliyeti
 • Portföy Aracılığı Faaliyeti
 • Sınırlı Saklama Hizmeti
 • Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,
 • Kredi ya da ödünç verilmesi,
 • Döviz hizmetleri sunulması,
 • Genel yatırım tavsiyesi sunulması,
 • Aracılık yüklenimi yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması,
 • Finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması ve
 • Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması
 • Ayrıca, Bankamız III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği’nin 7 nci maddesi uyarınca bildirimde bulunduğu yan hizmetlerini yürütme konusunda yetki almıştır. Bankaların izinli olduğu yatırım hizmet ve faaliyetlerinin sermaye piyasası aracı bazında kapsamı ekli tabloda verilmektedir. Söz konusu tabloya ulaşmak için tıklayınız.

  Lehine Faaliyet Gösterilen Kuruluşlar

  Bankamız paylar, türev araçlar ve diğer menkul kıymetler üzerinde yürüttüğü Emir İletimine Aracılık faaliyetleri kapsamında Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş. ile çalışmaktadır. Söz konusu aracı kurum ile Bankamız arasında yapılan sözleşme kapsamında Phillip Capital’in sunduğu yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinin yatırımcılara tanıtılması ve Phillip Capital ile müşterilerimiz arasında sözleşme akdedilmesine aracı olunması hizmetleri verilmektedir.
  Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu tarafından İşlem Aracılığı, Portföy Aracılığı, Bireysel Portföy Yöneticiliği, Halka Arza Aracılık (Aracılık Yüklenimi ve En İyi Gayret Aracılığı) faaliyetlerinde ve Sınırlı Saklama konusunda yetkilendirilmiştir. Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş. hakkında detaylı bilgilere http://www.phillipcapital.com.tr/adresinden ulaşabilirsiniz. Bankamız müşterilerinin yurtdışı piyasalardaki işlemlerine aracılık hizmetleri sunma konusunda ise “Citigroup Global Markets Limited (CGML)” ile anlaşma imzalamıştır. CGML, Citigroup’un paylar ve sabit getirili menkul kıymetler üzerinde aracılık hizmetleri, piyasa yapıcılığı, aracılık yüklenimi konularında uluslar arası alanda hizmet veren aracı kurumudur. Şirket, ayrıca döviz ve tezgahüstü türev işlemler üzerinde alım-satım faaliyetleri yürütmektedir. Londra merkezli olarak kurulan ve İngiliz otoriteleri tarafından yatırım hizmetleri ve yan hizmetler sunma konusunda yetkilendirilen CGML’nin Avrupa’da aralarında Fransa, İrlanda, İtalya, İspanya, Yunanistan, İsviçre ve İsveç’in bulunduğu 7 ülkede ve Dubai ve İsrail’de şubeleri bulunmaktadır. CGML’nin ayrıca Lüksemburg’da 3, Monako ve Güney Afrika’da birer tane olmak üzere 5 iştiraki bulunmaktadır.
  Citigroup Global Markets Limited (CGML)’i tanıtıcı bilgilere ulaşmak için lütfen aşağıdaki linklere tıklayın.
  Link-1 - Tıklayınız
  Link-2 - Tıklayınız

  Emir İletimi, İşlemlerin Gerçekleştirilmesi ve Takas veya Tasfiyesi

  Bankamız müşteri emirlerini, Emir İletimine Aracılık Faaliyetleri Politikası ve Emir Gerçekleştirme Politikası, müşterilerimiz ile akdedilen çerçeve sözleşmelerde belirtilen esaslar, müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü, özen ve sadakat borcu çerçevesinde kabul ederek yerine getirmektedir. Borsalarda işlem yapmayı gerektiren emirler ayrıca ilgili mevzuatta belirlenen esaslar, ilgili pazar, piyasa kuralları çerçevesinde alınmakta ve yerine getirilmektedir.
  Müşterilerimiz şubelerdeki müşteri temsilcilerimiz vasıtasıyla Bankamıza doğrudan yazılı emir iletebilmektedir. Bunların dışında Bankamız isterse telefon, faks ve benzeri iletişim araçlarıyla ya da uzaktan erişim araçlarından yararlanmak suretiyle veya sözlü olarak da verilen emirleri kabul edebilir. Müşterilerden telefon, faks, otomatik para çekme makinesi (ATM) kullanılmak suretiyle, elektronik ortamda ya da benzeri şekillerde imza alınmaksızın kabul edilen emirler ilgili mevzuat uyarınca sözlü emir niteliğindedir. Bankamız yazıyla teyit edilmemiş emirleri yerine getirip getirmemekte ya da faks ile veya sözlü olarak iletilmiş olan emirlerin, gerekli görmesi halinde ek vasıtalar ile ikinci kez teyidini talep etmekte serbest olup; müşteri tarafından verilen emri kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir. Bu durumda emrin kısmen ya da tamamen kabul edilmeme gerekçesi müşteriye ya da kanuni temsilcisine derhal bildirilir.
  BIST pazar ve piyasalarına iletilen emirler ilgili yatırım aracının işlem gördüğü pazar ve piyasa kurallarına, ilgili seanslarda geçerli olan emir kabul sürelerine, emir kabul esaslarına ve işlem yöntemlerine tabi olup, bu piyasalardaki emir işlem kurallarına göre kabul edilmekte veya reddedilmektedir.
  Ayrıca, Bankamız lehine aracılık faaliyetleri yürüttüğü Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş. ve Citigroup Global Markets Limited (CGML)’in yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinin yatırımcılara tanıtılması, söz konusu hizmetlerin satın alınması için ilgili evrak ve sözleşmelerin akdedilmesine aracı olunması hizmetlerini vermektedir.
  Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş.’nin sunduğu hizmetler için ilgili kurumun sözleşme ve dökümantasyon setinin müşterilerimize imzalatılmasından sonra müşterilerimizin emirleri Bankamız aracılığı ile söz konusu aracı kuruma iletilebileceği gibi müşterilerimize doğrudan aracı kurum tarafından sağlanan kayıtlı telefon numaraları üzerinden telefonla direkt Aracı Kuruma sözlü olarak veya kendilerine Aracı Kurum tarafından sağlanan internet şifresi yardımıyla internet üzerinden de iletilebilecektir. Müşterilerimize ait hesap ve işlemler lehine faaliyet gösterilen Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş. nezdinde müşteri bazında izlenecektir. Müşterilerimizin Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş. üzerinden yapacağı işlemlerde SPK’nın belge ve kayıt düzenlemeleri uyarınca müşteriye yapılacak bildirimleri lehine faaliyet gösterilen Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş. yapmakla yükümlüdür.
  CGML’nin sunduğu ürün ve hizmetler için ise müşterilerimiz ile yapılan görüşme sonucu ortaya çıkan fiyatlama ya da bilgi alma talepleri doğrudan Bankamıza iletilecektir. Bu talep sonucu ürün ile ilgili bilgilendirme müşteriye direkt olarak Bankamız tarafından ya da CGML tarafından yapılabilir. Yurtdışı piyasalardan satın alınacak sermaye piyasası araçlarının takas, saklama ve tasfiyesi ilgili sermaye piyasası aracının işlem gördüğü borsa, piyasa veya pazarın takas, tasfiye ve saklama kurallarına tabidir.
  Her durumda müşteri ile herhangi bir işlem gerçekleştirilmeden önce müşterinin Bankamız veya işlemin yapılacağı aracı kurum nezdinde mevcut bir hesabının olması, gerekli sözleşme ve dökümanlarının tam olması, müşterinin işlem için yeterli limite sahip olması, hesabında yeterli bakiyeyi bulundurması şartları aranmaktadır.
  Gerçekleştirilecek işlemlerin konusunu oluşturan sermaye piyasası araçlarının ve nakdin saklanması, Bankamız nezdinde veya yetkili olması kaydıyla Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yetkili bir üçüncü kuruluş eliyle yapılabilir. Saklamanın Bankamız tarafından yapıldığı durumlarda, işlemler ile müşterinin saklama hesabının mutabakatı ve SPK’nın belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde müşterilere yapılacak aylık bildirimler Bankamız tarafından yapılacaktır.
  Tüm sermaye piyasası araçları için takas, itfa, vade sonu ve tasfiye süreçleri; ilgili borsa, pazar ve piyasa kurallarına göre yerine getirilmektedir.
  Bankamız Emir İletimine Aracılık Faaliyetleri Politikasına ulaşmak için buraya tıklayın.

  Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri

  Bankamızca yapılan işlemlerin asgari unsur ve riskleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-39.1)”in 25 inci maddesi uyarınca hazırlanan genel ve ilave risk bildirim formları kullanılarak açıklanmaktadır. İlgili mevzuat uyarınca söz konusu formların bir örneği müşterilerimize verilmekte ve bu formların okunup anlaşıldığına dair müşterilerimizin yazılı beyanları alınmaktadır.

  • Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu’na ulaşmak için tıklayın.  
  • Borçlanma Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu’na ulaşmak için tıklayın.
  • Yurt Dışı Türev Araçlar Risk Bildirim Formu’na ulaşmak için tıklayın.
  • Türev Araçlar Risk Bildirim Formu’na (BIST VİOP nezdindeki işlemlere ilişkin) ulaşmak için tıklayın.
  • Tezgahüstü Türev Araçlar Risk Bildirim Formu’na ulaşmak için tıklayın.

  Borsada işlem görmeyen sermaye piyasası araçları anlık alım satım fiyat

  Dökümana gitmek için tıklayın.

  İş Sürekliliği, Acil ve Beklenmedik Durum Planı Bilgilendirme Notu

  Dökümana gitmek için tıklayın.

  Emir Gerçekleştirme Politikaları

  Dökümana gitmek için tıklayın.

  Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yatırımcı Hakları

  Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yatırımcı Hakları için tıklayın.

  SPK’ndan Bankaların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru

  Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğ'in 8. maddesi gereğince, Bankamıza TSPB tarafından verilen duyuruya ulaşmak için tıklayınız

  Tezgahüstü Türev İşlem Türleri ve Dayanak Varlıklar Listesi

  Dökümana gitmek için tıklayın.

  Menkul Kıymetler

  Dokümana gitmek için tıklayın.

  Alternatif Bank Mobil’i
  Hemen İndirin

  QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.

  qr code phone
  Alternatif Bank Mobil’i
  Hemen İndirin

  QR kodu okutarak Alternatif Bank Mobil uygulamasını hemen indirebilirsiniz.

  qr code phone